Committees

PROGRAM COMMITTEE

Chairs

 • Samson Abramsky (Oxford University)
 • Andrew Yao (Tsinghua University)

Committee

 • Johan van Benthem (The University of Amsterdam and Stanford University)
 • Yijia Chen (Shanghai Jiaotong University)
 • Phan Minh Dung (Asian Institute of Technology, Thailand)
 • Xinyu Feng (University of Science and Technology of China, Hefei)
 • Xiangdong He (South west University, Chongqing)
 • Huaxin Huang (Zhejiang University, Hangzhou)
 • Yi Jiang (Beijing Normal University)
 • Shier Ju (Sun Yat-sen University, Guangzhou)
 • Fangzhen Lin (Hong Kong University of Science and Technology)
 • Hiroakira Ono (Japan Advanced Institute of Science and Technology)
 • Jeremy Seligman (The University of Auckland)
 • Xiaoming Ren (Nankai University, Tianjin)
 • Kaile Su (Griffith University, Australia)
 • Cong Tian (Xidian University, Xi’an)
 • Lu Wang (Tsinghua University, Beijing)
 • Wen-Fang Wang (Yang-Ming University, Taipei)
 • Tomoyuki Yamada (Hokkaido University, Japan)
 • Yue Yang (Singapore National University, Singapore)
 • Chin-mu Yang (National Taiwan University, Taipei)
 • Wujin Yang (Renmin University, Beijing)
 • Naijun Zhan (The Chinese Academy of Science, Beijing)
 • Jianjun Zhang (Nanjing University, Nanjing)
 • Beihai Zhou (Peking University, Beijing)
 • Chongli Zou (Chinese Academy of Social Sciences, Beijing)

ORGANIZING COMMITTEE

 • Fenrong Liu (Chair, Tsinghua University)
 • Pingzhong Tang (Tsinghua University)
 • Jiahong Guo (Beijing Normal University)
 • Fengkui Ju (Beijing Normal University)
 • Yanjing Wang (Peking University)

STUDENT PROGRAM ORGANIZERS

Chairs

 • Junhua Yu (The Graduate Center, CUNY)
 • Chanjuan Liu (Department of Computer Science, Peking University)